Immigrant-institutet

 

                                                                                                             Borås 2007-03-20

 

 

 

 

Till Styrelsen för Statens kulturråd

Box 27215
102 53 Stockholm

 

 

 

 

Begäran om omprövning av beslut om verksamhetsbidrag till Immigrant-institutet

 

Enligt lag ska en myndighet ompröva sitt beslut om det skett under felaktiga premisser. Detta är fallet i år med bidraget till Immigrant-institutet inom ramen för stödet till mångkulturella organisationer.

 

Följande skäl anger Kulturrådet till det minskade bidraget:

 

1)      Begränsade öppettider – en uppgift som inte har stöd i några handlingar. Tvärtom, Immigrant-institutet har längre tider öppet för allmänheten än flera andra organisationer, kanske alla. Bevisligen längre (35 timmar/veckan och övrig tid enligt överenskommelse) än Kurdiska biblioteket (32 timmar/veckan), som får en miljon kronor trots mindre öppettider, och Mångkulturellt centrum som har öppet ännu mindre (29 timmar/veckan) och får ännu mer i bidrag.

 

2)      begränsad utställningsverksamhet – en uppgift som inte heller har stöd i de handlingar som lämnats in eller varit möjliga för KuR att inhämta. Under 2006 hade institutet följande utställningar:

 

Separatutställningar:

14-28 februari: Kristin Allwood

1-15 mars: Mario Kristan

16-30 mars: Saber Alipanah

2-17 april: Magdalena Jönnerman

28 april-14 maj: Ibolya Csanádi

24 oktober-året ut: 24 illustrationer av konstnären Sixten Haamer till Estlands nationalepos Kalevipoeg.

 

Samlingsutställning ”Mångfald”:

26 augusti-10 oktober: 43 konstnärer ställde ut med två verk var:

Mario Kristan, Kristin Allwood, May Alsalehi, Gabriela Aichholzer-H, Magdalena Jönnerman, Vladimir Briazquine, Jana Jacobsson, Dalia Lopez, Christina Jiglund, Alicja Karlsson, Maija Hellgren, Rosemarie Axelsson, Jennifer Ellis, Jukka Nyström, Aino Stolt-Jönsson, Britt Nyman, Francisco José Blanco, Marija Fazekas, Carmen Chor, Kaarina Manninen, Imre Kazsa, Sayed Khatib, Rosanna Ingolfsdottir, Linda Jarlskog, Raili Perämäki, Micha Rosic, Lishar Eshkoly, Jörgen Salmose, Katalin Szalay, Birgitta Forsberg, Dostana Spasic, Aimo Antero Olsson, Maria Llerena, Angela Elfersson, Istvan Vig, Omer Hodzic, Elizabeth Bäverman, Paavo Kauhanen, Marianne Edelweis, John Svensson, Clara Hedström, Tibor Csikós och Shokrollah Manzoor.

 

Därutöver flera miniutställningar:

 

1 jan-30 juni: Manuskript av författaren John Argerich, texter skrivna under tiden som politisk fånge i Argentina och Uruguay.

12-17 januari: Ibolya Csanádi.

31 januari-19 februari: Magdalena Jönnerman.

21 februari-8 mars: Paavo Kauhanen.

24 oktober-31 december: fotografier av en invandrarsläkt med rötter i många länder.

 

Permanenta utställningar som drar besökare året runt:

”Invandrare i Borås”, ”Vallonerna i Sverige” ”Invandrade kulturarbetare”.

 

Dessutom är det inte utställningar som är institutets huvudsakliga verksamhet. Vi frågar dock: vilka andra mångkulturella organisationer inom bidragsformen hade 2006 flera utställningar än Immigrant-institutet?

 

3)      begränsade aktiviteter i övrigt – Immigrant-institutets verksamhetsberättelse för 2005 hade fler aktiviteter än året innan. Under 2006 har man genom Immigrant-institutets kalender på Internet kunnat följa upp verksamheten, som också varit omfattande med anledning av Mångkulturåret. I verksamhetsplanen för 2007 anges ett antal aktiviteter som är mer än tillräckliga för att motivera en femdubbling av det beviljade anslaget på 200 000 kr.

 

4)      Verksamheten kan inte drivas vidare utan ökade medel – javisst, det är ju därför som en ansökan om bidrag lämnats in till Kulturrådet. Det kan inte vara argument för sänkt anslag. Dessutom är argumentet också felaktigt på två sätt: Verksamheten måste alltid kunna drivas vidare på något sätt om intresse och vilja finns. Det sökta anslaget innebar inte begäran om ökade medel, utan ett återställande av de medel man tidigare har erhållit.

 

Kulturrådet konstaterar i övrigt att ”Det har också framkommit att Västra Götalands-regionen inte stöder verksamheten”.

 

Så här skriver Västra Götalandsregionen 2006-08-28:

”… samråd i frågan hållits med representanter för kulturförvaltningen i Borås kommun och Statens Kulturråd. Borås har något ökat det mycket begränsade bidrag som ges, men från Statens Kulturråd har framkommit att en omprövning av bidraget är på gång och att man överväger minskningar som en konsekvens av detta.”

 

Det är alltså Kulturrådet som i förväg planerat att sänka anslaget och dessutom påverkat regionen att inte ge något bidrag. Kulturrådet kan inte använda regionens avslag som argument.

 

Kulturrådet konstaterar också att ” Kulturnämnden i Borås har beslutat att tilldela institutet ett projektbidrag om 95 000 kr.”

Detta anser Kulturrådet inte vara tillräckligt. Uppgiften är dock fel. För det första är det inte fråga om projektbidrag, utan verksamhetsbidrag. För det andra är Borås stads engagemang i Immigrant-institutet betydligt större och diskuterades även i vår ansökan till Statens kulturråd. Kulturrådets konstaterande drabbar Immigrant-institutet på felaktiga grunder.

 

Utöver ett årligt verksamhetsbidrag har Borås stad sedan 1998 bidragit med en betald tjänst, vilket är värd över 235.000 kr per år. Borås kommun har också sedan 1993 bidragit med ett ränte- och amorteringsfritt lån på 1,76 miljoner kronor, värde 100 000 kr per år. Dessa pengar är ett verkligt bidrag så länge som verksamheten kan fortgå. Om verksamheten upphör blir de en kostnad för föreningens ”dödsbo”. Borås stad gav dessutom 152.000 kr förra året i extra anslag.

 

Vi har erfarit att Kulturrådet ringt Borås stads kulturkansli och frågat vilket bidrag som Immigrant-institutet får. Det är här som en felkälla uppstår. Kompetent personal skulle ha frågat flera enheter i Borås stad. Frågar man bara en anställd på kulturkansliet så svarar den endast för det bidrag hon är satt att registrera. Uppgiften om ”projektbidrag” har dock inte kunnat lämnas av Borås kulturkansli utan måste vara en omtolkning, missvisande sådan, av personalen hos Kulturrådet.

 

I detta sammanhang vill Immigrant-institutet uppmärksamma Kulturrådet på att argumentet om egen eller extern finansiering av institutets verksamhet också är fel i den meningen att kravet inte ställs lika för alla sökanden.

 

I en följd av år har Immigrant-institutet kunnat konstatera att kravet om egen finansiering för t.ex. Kurdiska biblioteket inte har ställts en enda gång.

Immigrant-institutet påtalade redan 2005 Kulturrådet om det ojämlika stödet till Kurdiska biblioteket och Immigrant-institutet. Institutet kunde redovisa att stödet från externa finansiärer var både procentuellt och i kronor mycket större för Immigrant-institutet än för Kurdiska biblioteket. När vi velat diskutera Kurdiska biblioteket har Kulturrådet hänvisat till att man inte ska jämföra två organisationer. Men det gör ju Riksdagens kulturutskott liksom de externa bedömare som Kulturrådet anlitat. Kulturutskottet skriver (Utskottsbetänkande 2006/2007:KrU4, Övergripande kulturfrågor): ”Kulturrådet har härvid att pröva ansökningen i relation till övriga bidragsansökningar och göra prioriteringar och väga olika bidragsändamål mot varandra.

 

Immigrant-institutet har erfarit att trots att Kurdiska biblioteket mer eller mindre varit förlamat den senaste tiden, med ytterst få aktiviteter, med ingen redovisning över verksamheten eller ekonomin till Kulturrådet efter 2004 (enligt uppgifter från Kulturrådets registrator), så får Kurdiska biblioteket en miljon kronor i anslag 2007. Detta om något utgör ett missbruk av medel från Kulturrådets sida och en orättvis behandling gentemot Immigrant-institutet, som lämnat in alla begärda handlingar och mer därtill.

 

Immigrant-institutet har också redovisat det starka ekonomiska stödet som medlemmarna givit under alla år, och som resulterat i en tillgång i form av en fastighet inköpt för 10,5 miljoner kronor med skulder för fastigheten under 4,5 miljoner kr idag (6,2 miljoner kronor om man räknar in Borås stads lån). Medlemmarnas arbete har resulterat i en amortering på 4,3 miljoner kronor under 13 år, dvs. ca 350 000 kronor årligen i genomsnitt.

 

Därutöver har Immigrant-institutet bidragit extra till statskassan med ca 2,5 miljoner kronor i moms under tiden 1999-2005, ett bidrag som ingen annan av de sökande organisationerna om mångkulturellt bidrag har behövt göra.

 

Medlemmarnas insatser måste räknas in i den externa finansieringen. I annat fall kan Immigrant-institutet aldrig konkurrera på lika villkor med de övriga sökanden varav flera saknar medlemmar och som har obegränsat stöd från till exempel kommunen, men vars reella stöd enbart kommer från staten. Ett exempel på sådan organisation är den kommunala stiftelsen Mångkulturellt centrum som genom placeringen i en kommun som får del av storstadssatsningen alltid kan räkna med en väl tilltagen del av pengar medan möjligheten i Borås inte finns. Storstadssatsningen är ett statligt engagemang till vilket även Borås och Immigrant-institutets medlemmar runt om i Sverige bidrar med genom skatterna.

 

Kulturrådet anser sig ge sitt bidrag till Immigrant-institutet för att ”avveckla verksamheten”.  Denna formulering är en allvarlig inblandning i en förenings interna angelägenheter, eftersom Immigrant-institutet inte sökt anslag för ändamålet att ”avveckla”. Det måste vara medlemmarna, inte Kulturrådet, som beslutar om verksamheten.

 

Vi har också konstaterat att Kulturrådets bidragsbeslut har föregåtts av inhämtande av synpunkter från externa bedömare. Ingen av bedömarna arbetar med den sorts verksamhet som Immigrant-institutet bedriver och söker stöd för, nämligen ”arkiv, bibliotek och dokumentation.” Ingen av bedömarna har varit i kontakt med Immigrant-institutet, endast en kände till verksamheten, samtliga tycks ha blivit instruerade att föreslå sänkt anslag. Det är inte fråga om någon kvalitetssäkring. Immigrant-institutet och alla de andra som berörs av deras bedömningar borde ha haft möjlighet att kommentera deras synpunkter innan Kulturrådets beslut.

 

Avslutningsvis,

Immigrant-institutet anser att inga av de argument för minskat anslag som Kulturrådet angivit är rätta, utan alla bygger på felaktigheter från föredragande tjänstemän.

 

Med hänsyn till ovanstående begär Immigrant-institutet

dels en nyskrivning av beslutet där felaktigheterna rättas till,

dels en omprövning av bidraget till institutet.

 

Borås den 20 mars 2007

 

 

 

Miguel Benito

institutschef

 

Bilagor:

Övriga kommentarer kring Kulturrådets beslut

Kommentarer kring externa bedömares synpunkter