Immigrant-institutet

 

                                                                                                             2008-04-06

 

 

 

 

Till Statens kulturråds styrelse

Box 27215

102 53 Stockholm

 

 

 

 

 

 

Begäran om omprövning av beslut 2008-03-04, GD 2008:141, Dnr KUR 2007/6274

 

Statens kulturråds generaldirektör fattade beslut om avvecklingsbidrag till Immigrant-institutet. Immigrant-institutet har inte sökt avvecklingsbidrag. Institutet har sökt stöd som mångkulturell eller interkulturell organisation. Benämningen har ändrats under tiden för sista ansökningsdatum och regeringens regleringsbrev.

 

Både de synpunkter som kulturrådet anger som ”Tillämplig reglering” och ”bedömning” stödjer ett fortsatt stöd till Immigrant-institutet i samma storleksordning som gavs till institutet fram till 1999 och som ges till Kurdiska biblioteket och Mångkulturellt centrum 2008, om inte mer.

 

Kulturrådet skriver:

Tillämplig reglering

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2008 ska anslagsposten 28:2 apA Bidrag till internationellt kulturutbyte användas för att främja ett stärkt, utvecklat och varierat internationellt och interkulturellt kulturutbyte och kultursamarbete.

 

Anslagsposten ska bland annat användas för bidrag till interkulturella organisationer som främjar etnisk och kulturell mångfald ur ett huvudsakligen lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Enligt Kulturrådets praxis för bidraget gäller att sökande organisation ska arbeta med att sprida kunskap eller på annat sätt bidra till att säkerställa kulturell och etnisk mångfald inom kulturlivet. Andra förutsättningar för bidraget är att sökande organisation erhåller medfinansiering av annan part (kommun eller landsting) och att verksamheten är av nationellt intresse samt att den är tillgänglig för allmänheten.

 

I regleringsbrevet anges vidare som generellt villkor för bidragshanteringen att bidragen ska prövas av Kulturrådet utifrån respektive bidragssökande organisations verksamhetsrnässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

 

Immigrant-institutets synpunkter:

 

Allt detta gör Immigrant-institutet redan och har gjort det i trettiofem år. Även det som i regeringens regleringsbrev tycks vara ett skrivfel, nämligen ”ur ett huvudsakligen lokalt, nationellt och internationellt perspektiv”. Ingenting kan vara huvudsakligen ur tre olika perspektiv – men ändå: Immigrant-institutet arbetar lokalt med t.ex. konstutställningar, visning av invandrarnas i Borås historia, utställningar med information om lokala föreningar, mottagning av besöksgrupper från skolor, pensionärer och allmänheten.

 

Likaså arbetar institutet nationellt, både via insamling av litteratur och utarbetande av bibliografier till nytta för alla grupper i Sverige, nationella konferenser kring invandrarnas kulturella verksamhet, stöd till kulturella organisationer som Internationella konstnärer i Sverige och Sveriges internationella författarförbund, och om inte annat genom de vitsord som Borås kommun ger om institutet, som anser verksamheten vara nationell. Internationellt arbetar institutet genom aktiv medverkan och medlemskap i flera internationella organisationer på kulturområdet, såsom AEMI, Association of European Migration Institutions, Unescos grupp om migrationsmuseer och den i London baserad European Multicultural Foundation. Dessa tre engagemang plus andra av mer tillfällig art ställer stora krav på ekonomiska resurser, för vilka vi hade sökt stöd.

 

 

Kulturrådet skriver:

 

Bedömning

Av ansökan samt av Kulturrådets kontakter med Immigrant-institutet framgår att organisationen är i behov av väsentligt ökade medel för att kunna bedriva verksamheten i linje med de ambitioner som finns för verksamheten och på det sätt som beskrivs i verksamhetsplanen. Kulturrådet konstaterar att institutet haft stora ekonomiska problem under åren.

 

Immigrant-institutet svarar:

 

Detta är ytterst märkligt. Vid 2007-års ansökan motiverade Kulturrådet ett avslag med att institutet hade skrivit att man inte kunde planera verksamheten med den osäkerhet om anslaget som fanns. Detta tolkades felaktigt av Kulturrådet som om institutet inte skulle bedriva någon verksamhet alls, vilket så inte varit fallet. Verksamheten under 2007 har varit lika omfattande som tidigare år.

 

För i år har vi försökt planera verksamheten och beskriva så mycket som möjligt det vi vill göra samt även beskriva institutets ambitionsnivå. Då blir själva planeringen till institutets nackdel. Var har ärligheten i Kulturrådets hantering av ansökningar tagit vägen?

 

Angående ”ekonomiska problem”:

 

Den gängse definitionen av ”ekonomiska problem” är att en person eller organisation inte kan betala sina skulder. Sådana problem hade Immigrant-institutet året 1984, för

24 år sedan. Sedan dess har Immigrant-institutet inte haft några ekonomiska problem. Verksamheten har bedrivits med de resurser som funnits till hands. Fakturor betalas i princip med vändande post, just för att undvika ”ekonomiska problem”. Såväl skatter som löner eller lokalkostnader betalas regelbundet.

 

Immigrant-institutet anser dock att stora ekonomiska resurser har tagits bort från institutet genom minskat stöd från Kulturrådet, som i sin tur påverkat andra att också minska stödet. Det är resurser som man skulle ha haft stor nytta av i verksamheten.

 

Kulturrådets stod i tusentals kronor 1999-2008

 

1999                          1073

2000                               900                                minus                              173

2001                               900                                minus                              173

2002                               900                                minus                              173

2003                               900                                minus                              173

2004                               700                                minus                              373

2005                               695                                minus                              378

2006                               400                                minus                              673

2007                               200                                minus                              873

2008                                 80                                minus                              993

 

Summa minskat anslag från Kulturrådet under perioden: 3 982 000 kronor.

 

Under nästan samma period, 1999-2005, har Immigrant-institutet avkrävs extra betalning av moms på samma felaktiga grunder som hos andra kulturinstitutioner, som  Göteborgs Opera. Operan slapp till slut betala extra till staten men institutet fick göra det i brist på duktiga jurister. Det handlar om ett netto extra bidrag från Immigrant-institutet till staten på 2 500 000 kronor samtidigt som 3 982 000 kronor som institutet ansåg man hade rätt till har gått till andra organisationer utan någon bevisning på att de har gjort mer rätt för pengarna än vad institutet hade kunnat göra. Om inte formellt så har institutet ”symboliskt” bestulits på sammanlagt 6,5 miljoner kronor av staten på mycket kort tid. Institutet har klarat av denna tapp på resurser. Någonstans bortom horisonten kan ”ekonomiska problem” komma att dyka upp. De finns dock ännu inte synliga, och institutet anser därmed att det är ohederligt att påstå att institutet haft ekonomiska problem i en officiell beslutshandling, som vandrar runt hela Sverige, och som andra eventuella finansiärer använder som anledning till att inte bli medfinansiärer. Institutet blir därmed även ”bestulet” av möjliga resurser just genom Kulturrådets skrivelser och agerande.

 

Kulturrådet skriver:

 

Kulturrådet har sedan flera år fört en dialog med Immigrant-institutet om en förändring av bidraget och vikten av en breddad finansiering har påtalats av rådet. Utifrån att intresset från övriga finansiärer varit svagt, att verksamheten varit begränsad och att det framkommit att verksamheten inte kan drivas vidare utan ökade medel, fann rådet att bidraget för år 2007 skulle begränsas till 200 000 kronor för att ge Immigrant-institutet möjlighet att finna alternativ finansiering, alternativt att avveckla verksamheten.

 

 

Immigrant-institutet svarar:

 

Någon dialog mellan Kulturrådet och Immigrant-institutet har inte förts under 2007 eller inför bidragsgivningen för 2008. Vi trodde att en ny ansökan men framför allt en ny generaldirektör i Kulturrådet skulle ge oss möjligheten att starta en ny dialog. I stället beslutar det nya Kulturrådet i enlighet med de felaktiga uppgifterna som legat på Kulturrådets bord i många år utan att vi har kunnat rätta till dem. Någon egentlig dialog har inte skett för tiden före 2007, trots vad Kulturrådet skriver.

 

Vi har flera gånger påtalat felaktigheter, som vem som helst skulle ha kunnat kontrollera, eftersom de har varit av det enklaste slaget. Som exempel de påstådda begränsade öppettiderna, som Kulturrådet inte har velat ändra i sina texter, trots att uppgiften varit lätt att kontrollera att den var helt fel, eller den begränsade verksamheten, som enligt verksamhetsberättelserna för åren 2000-2006 inte minskat på något sätt, förutom utgivningen av tidskriften Invandrarrapport.

 

Frågan kvarstår, om verksamheten har varit begränsad, på vilket sätt? Begränsad i relation till vad? Rent språkligt eller rent formellt är alla verksamheter begränsade på något sätt.

 

Kulturrådet påstår att verksamheten inte kan drivas vidare utan ökade medel. Frågan är snarast hur Kulturrådet kan förklara att Immigrant-institutet har lyckats driva verksamheten vidare i åtta år med ständigt minskat anslag år efter år? Kulturrådet har helt rätt, att det kommer att vara svårt i en nära eller avlägsen framtid om man inte får stöd, men det beror på Kulturrådet, inte på Immigrant-institutet. Det argumentet kan Kulturrådet använda för alla organisationer som får stöd. Var har ärligheten i argumentering tagit vägen?

 

Vår begäran till Kulturrådets styrelse är enkel: ta bort hindren, starta en verklig dialog och ge ett anslag som institutet har rätt till enligt regleringsbrevet, på samma villkor som till andra organisationer såsom Kurdiska biblioteket. Något annat är diskriminering.

 

Kulturrådet skriver:

 

Kulturrådet noterar att det framgår av ansökan att Immigrant-institutet arbetar med att bland annat utöka programverksamheten och aktiviteterna i övrigt. Kulturrådet konstaterar dock att det för närvarande föreligger ett svagt fmansiellt stöd från kommun och region för Immigrant-institutets verksamhet, främst i form av enstaka, mindre projektstöd. Vidare konstaterar rådet att det av ansökan framgår att en betydande ökning av medlen krävs för att kunna bedriva verksamheten. Kulturrådet kan vid en samlad bedömning utifrån syftet för bidraget, rådets praxis för bidraget samt rådets generella villkor för bidragshanteringen inte fmna att ett fortsatt statligt stöd för verksamheten kan motiveras. Dock bör Immigrant-institutet ges stöd för en avveckling av verksamheten i dess nuvarande form och sökanden beviljas 80 000 kronor för detta ändamål.

 

 

 

Immigrant-institutet svarar:

 

Först minskade Kulturrådet anslaget, så att Borås kommun och Västra Götalandsregion bestämder sig för att inte stödja institutet, då deras uppfattning var och är att institutet är en nationell angelägenhet. Sedan använder Kulturrådet samma argument för att minska anslaget ytterligare. Var har ärligheten i argumentering tagit vägen?

 

Vi har ställt frågan till Kulturrådet om var någonstans finns regeln att kommun och landsting måste ge stöd för att Kulturrådet ska göra det. Svaret från Kulturrådet är att sådan regel inte existerar. Då så. Använd inte då en regel som inte existerar.

 

I övrigt, när det gäller annan finansiering, så har Immigrant-institutet redovisat en ganska stark finansiering för 2008 utöver Kulturrådets möjliga bidrag. Hur hade vi annars klarat oss hittills?

 

I korthet:

                      100 000         Vetenskapsrådet

                        90 000         diverse projekt

                      175 000         administrationsintäkter

                      321 000         lönebidrag Arbetsförmedlingen

                      151 100         hyresintäkter externa

                        50 000         utdelning donationsfond

                        94 000         vinst från ägandet av fastighetsbolag

 

                      981 000         annan finansiering än Kulturrådets

 

Kulturrådet kommenterar att Immigrant-institutet planerar att öka verksamheten och att det kräver ökade resurser. Visst, det är därför som institutet sökte ökat bidrag. Å andra sidan, Immigrant-institutet är nöjt med att få ett bidrag på en nivå som kan vara rimlig, till exempel samma nivå som institutet haft fram till 1999 och som låg på 1,075 miljoner kronor, ungefär i samma storleksordning som den betydligt mindre organisationen Kurdiska biblioteket. Immigrant-institutet kommer inte att driva en verksamhet som inte är finansierad. Den verksamhet som bedrivs idag är värd mer än en miljon kronor av medborgarnas gemensamma kulturpengar.

 

Angående finansieringen: institutet konstaterar att de regler som gäller för Immigrant-institutet inte gäller för till exempel Kurdiska biblioteket. Deras egen finansiering har i många år varit mycket svag och biblioteket har ändå erhållit varje år en miljon kronor. Med de pengarna hade Immigrant-institutet gjort ännu mycket mer än vad vi gjort, men vad vi hittills gjort är värt mer än en miljon kronor i statligt stöd.

 

Institutet har också kunnat konstatera att stödet till interkulturella organisationer has minskat i relation till tidigare år, vilket innebär också det en kulturpolitisk förlust, som vi anser är fel och som Kulturrådet måste rätta till.

 

Av 4,1 miljoner kronor som funnits disponibla tidigare år har under 2008 enligt den öppna redovisningen på Kulturrådets sida gått endast 2,880 000 kronor till interkulturella organisationer. Således återstår minst 1,220 000 kronor att fördela. Det är därför lämpligt att Immigrant-institutet får åtminstone 920 000 kronor till av de resterande pengarna och att också Grekiska biblioteket får 300 000 kronor från denna stödform, i stället för avslag.

 

Det var också departementets tanke, enligt vad vi har fått meddelat, att Kulturrådet skulle få friare händer att disponera resurserna, men inte för att minska, utan tvärtom, för att kunna öka stödet till organisationer som verkar för integration.

 

Immigrant-institutet konstaterar också att reglerna för stöd inte har följts av Statens kulturråd när det gäller sista ansökningsdatum, som var den 1 december 2007. Av sökande organisationer var det bara sex organisationer som hade ansökt i tid. En av dem har fått avslag helt och den andra, Immigrant-institutet, har fått lite mer än kaffepengar (den årliga kaffeintäkten för institutet 2007 var 35000 kr), men absolut inte vad som kunde vara rimligt. Mångkulturellt centrum ansökte så sent som i slutet av januari 2008 och har erhållit stöd för 2008 i strid med reglerna för detta stöd. Vi anser att beslutet att stödja Mångkulturellt centrum måste rivas och att eventuellt stöd till centret ska utgå från annan post där ansökningstiden inte är ett formellt hinder. I så fall blir 2,320 000 kronor disponibla för de organisationer som sökte i tid och hade rätt i övrigt att få stöd.

Vi anser att Kulturrådets generaldirektör har fattat sitt beslut om Immigrant-institutet på tidigare förutfattade meningar, som han inte redovisat till oss och haft dialog med oss. Sådant ska inte få förekomma, utan varje ny ansökan ska prövas på den verksamhet som bedrivits och som planeras.

 

Borås den 6 april 2008

 

 

 

 

Miguel Benito

institutschef

Immigrant-institutet

033-136070

Katrinedalsgatan 43

504 51 Borås