Styrelsen för psykologiskt försvar stämt för intrång i upphovsrätten

Om domen mot Pirate Bay anses vara korrekt enligt Upphovsrättslagen, så var en annan dom, dom 2006-12-14 av samma tingsrätt och samma domare Tomas Norström i Mål nr T 30270-05 om upphovsrätt, desto mer orättvis och kränkande.

Immigrant-institutet hade stämt Styrelsen för psykologiskt försvar, en statlig myndighet, för intrång i upphovsrätten. Myndigheten hade kopierat Immigrant-institutets katalog över tidskrifter och gjort den till sin egen. Alltså, även äganderätten hade myndigheten tagit från Immigrant-institutets eget producerat material.

Bakgrund

Immigrant-institutet publicerade sedan 1976 en katalog över invandrar- och minoritetstidskrifter. Katalogen var ett resultat av insamlingen som gjorts sedan 1973 då institutet bildades. Det var ett långsiktigt arbete, tack vare kontakter med invandrrorganisationerna. Den fjärde tryckta upplagan var från 2001. Sedan 1996 och fram till 2021 fanns katalogen även online.

Presstödsnämnden
Året 2001 anordnades en konferens om massmedia på Immigrant-institutet, där dåvarande kulturminister Marita Ulvskog var bjuden till. Under konferensen fick hon det första tryckta exemplaret av katalogens fjärde upplaga. Hem i Stockholm beställde hon en utredning som Presstödsnämnden skulle genomföra. Lise Blomqvist blev utsedd till utredare. Hon lät publicera en kopia av Immigrant-institutets katalog, utan tillstånd och med otroligt många tryckfel. Immigrant-institutet stämde Presstödsnämnden, som förlikades med institutet och drog in upplagan, både den tryckta och den de hade placerat på internet.

Hur gick Lise Blomqvist tillväga för att fuska?

Hon tog helt enkelt ut den onlineversion som Immigrant-institutet hade på Integrationsverkets hemsida från 2000. På varje fil (8 filer) framgick klart att Immigrant-institutet hade copyright till katalogen. Efter dessa följer i ny alfabetisk ordning de titlar som var nya mellan 2000 och 2002 och som Lise Blomqvist hade fått från Immigrant-institutet enbart för etiketter och utskick av en enkät. För de nya titlarna saknades därför uppgift om språk. Denna lista bearbetades sedan av Presstödsnämnden med synnerligen dålig kvalitet, med många fel och brister som inte fanns i originalversionen. Det är inte ovanligt att fuskarna tror sig veta bättre och i sin iver att framstå som duktiga ändrar uppgifterna åt fel håll. Så var det med Lise Blomqvist.
Här kan man läsa domen av den 19 september 2005 mot Presstödsnämnden. Denna dom är viktig eftersom Presstödsnämnden, efter domen, hänvisar till Immigrant-institutet som enda källa och att man inte ska uppge Presstödsnämnden som källa.Styrelsen för psykologiskt försvar

Medan rättegången mot Presstödsnämnden pågick tänkte också en annan myndighet, Styrelsen för psykologiskt försvar, göra samma sak, en utredning om invandrarmedia och en katalog. Uppdraget gick till Leonor Camauër tack vare SPF:S tidigare kontakter med Örebro universitet och hennes kopia av Immigrant-institutets katalog, som SPF förmodligen trodde att hon gjort alldeles själv. Camauërs arbete var i sig redan ett dubbelarbete, som kostade skattebetalarna 1,295 miljoner kronor, till ingen nytta. Resultatet av Camauërs kopieringsarbete blev en bok i två delar, varav i den ena fanns en bantad version av Immigrant-institutets katalog och i den andra en samling texter från ett 30-tal författare som Leonor Camauër, utan att använda citattekniken, hade samlat ihop i en sammanhängande text.

Frågan om plagiat i tingsrätten:

En stämningsansökan mot Styrelsen för psykologiskt försvar lämnades till Stockholms tingsrätt, målnr T 30270-05.

Huvudförhandlingen ägde rum den 16 november 2006 i Stockholms tingsrätt. Fallet avgjordes den 14 december 2006. Enligt domskälen äger Immigrant-institutet rätt till materialet, dvs åtnjuter "katalogskydd" enligt 49§ Upphovsrättslagen. och ingen får eftergöra det, likväl får SPF kopiera det hur mycket de vill, bara de påstår att det inte är en kopia. Besynnerlig slutsats. Domen blev därför överklagad till Svea Hovrätt, målnr T-359-07.

Här kan du läsa institutets inlaga som inlämnades till tingsrätten i Stockholm 2006-01-27.

Yrkandet från Immigrant-institutet kan även läsas i word-format
Här kan en kopia av domen hämtas, i pdf-format.

SPF:s katalog innehåller endast 13 titlar som inte finns i Immigrant-institutets katalog (några av dem kan man ifrågasätta om de alls ska vara med i en sådan katalog). Resten av SPF:s katalog är alltså en direkt kopia av institutets, med vissa ändringar.

Listan i alfabetisk ordning med rödmarkering av felen som gjorts i SPF:s tidskriftskatalog.
Listan visar några av felen vi hittat i 66 av de 136 tidskrifterna, alltså i nära hälften av posterna. Projektet kostade SPF 1,295 miljoner kr.

Forskaren Leonor Camauër uppgav i rätten att Örebro universitet saknade resurser för att ens läsa korrektur innan listan trycktes. Camauër lyckades till och med skapa ett nytt språk, "urofarsi", som ingen i världen talar och som därmed inte går att finna i språklistorna. Listan blev godkänd av både SPF och Örebro universitets professorer, som tyckte att det var i sin ordning att göra så många fel i ett så litet material och att i övrigt var klandervärt av Immigrant-institutet att försvara sin egendom mot fusk, kopiering och förfalskning.

Immigrant-institutets katalog åtnjuter upphovsrättsskydd enligt tingsrätten
Stockholms tingsrätt med domaren Tomas Norström ansåg att Immigrant-institutets katalog hade upphovsrättsskydd. men att det var i sin ordning att göra samma katalog bara man lade till ovidkommande uppgifter. Domen från Stockholms tingsrätt, målnr T 30270-05, innebar att SPf fick rätt att kopiera institutets material hur mycket SPF ville. Institutet dömdes dessutom att betala 50 000 kr i ersättning för rättegångskostnaderna.


Hovrätten
Domen överklagades till hovrätten. Den 14 april 2008 fastställde Hovrätten tingsrättens beslut. Hovrätten hade bara två egna rader att tillägga: "Vad som har förekommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning än den tingsrätten har gjort." Immigrant-institutets inlägg som hovräten ogillade kan läsas här.

Institutets ersättning till staten ökade därmed till 68.000 kronor plus 11.000 kr i räntor. En bra förtjänst för staten att få kopiera fritt och dessutom få betalt.
Överklagandet och förhandlingarna i hovrätten kändes i efterhand som ett hån, när man trots tydlig bevisning om hur kopieringen hade skett och i vilken omfattning, avstod hovrätten från att ens kommentera tingsrättens dom, utan nöjde sig med att fastställa tingsrättens dom. Tiga är guld.

Hovrättsförhandling avslutades den 31 mars 2008. Under förhandlingen visade det sig att fusket inte bara innefattade kopieringen av Immigrant-institutets katalog, utan även ett stort antal författare hade kopierats utan hänsyn till reglerna som universitet och högskolor har för citat och referat. Örebro universitet fick klart att Leonor Camauër hade fuska t och inte följt de akademiska reglerna för citat och referat. Ändå fick hon en högre tjänst inom universitetet.Högsta domstolen
8 augusti 2008:
Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd. Därmed tvigas Immigrant-institutet att betala över 79.000 kr (inkl ränta) till staten.

9 oktober 2008:
Eu-domstolen dömer i liknande fall, C-304/07 Diretmedia Publishing den 9 oktober 2008, helt annorlunda än man dömt i Sverige.
Du kan söka hela domen på målnr C-304/07 eller andra begrepp i EU-domstolens formulär.
Immigrant-institutets krav skulle ha bifallits av EU.

5 december 2008:
Ny ansökan hos Högsta domstolen om resning med hänvisning till EG-domstolens dom.


16 oktober 2009:
Högsta domstolen avslår resningsansökningen. EG-domstolens dom i ett liknande mål är av inget värde i EU-Sverige.


Massmedia helt ointresserad

Desto tristare har varit att se massmedias totala ointresse för upphovsrätten när det gäller det tryckta ordet. Ett par korta notiser har varit allt, trots att målet gick vidare till Högsta domstolen. Vi får inte glömma att domen mot Pirate Bay handlar om underhållning, inte så mycket om yttrandefrihet, även om musiken också kan uppfattas som en form av yttrande.
Efter att Högsta domstolen i augusti 2008 vägrade prövningstillstånd kom dock en dom i EG-domstolen i oktober 2008 som liknar Immigrant-institutets fall och där EG-domstolen fastställer att det inte är tillåtet att kopiera från en annan databas och att eventuella skillnader mellan originalet och kopian saknar betydelse. Med ledning av detta begärde Immigrant-institutet i december 2008 resning i Högsta domstolen. Ett nytt beslut om resning fattades i oktober 2009, där HD beslutar att inte ge prövningstillstånd. Därmed är tingsrättens dom giltig.

Rent formellt betyder domen mot Immigrant-institutet att det är fritt fram att kopiera från databaser, även om det strider mot EG-rätten. Eller kanske är det så att för de fattiga gäller andra regler än för de rika och mäktiga?

Stor förlust

Under tiden processen pågått har Immigrant-institutet gått miste om eventuella bidrag till framställning av en ny katalog. Den katalog som Styrelsen för psykologiskt försvar framställde, förutom en mängd fel och brister, kostade skattebetalarna 1,2 miljoner kronor, pengar som hade gjort större nytta hos Immigrant-institutet, som hade gjort det egentliga arbetet.


Leonor Camauër
Leonor Camauër, som fick SPF:s uppdrag att kopiera Immigrant-institutets katalog, hade redan två år tidigare, 2002, kopierat institutets tidskriftskatalog i en europeisk rapport "Mapping minorities and their media: the national context - Sweden".

I denna rapport presenterade Camauër en så gott som en exakt kopia av institutets tidskriftskatalog med undantag för bokstäverna D, E och F, som under hennes kopiering hade fallit bort (en doktor som inte ens kunde klippa och klistra!). En skillnad mellan listorna, förutom bortfallet av 25 titlar, var att hon presenterade listan sorterad efter språk, vilket dubblerade pappersmängden utan att förbättra utseendet eller öka kunskapen. Tidskriftskatalogen fick hon ta bort från sin rapport i februari 2004, efter ett och ett halvt år av kontakter mellan Immigrant-institutet och Leonor Camauër. Den ursprungliga versionen finns fortfarande tillgänglig via archive.org.

Jämförelsen mellan dem kan enklast göras med hjälp av originalkatalogen och Leonor Camauërs kopia, här i alfabetisk ordning för att möjliggöra jämförelsen.

Efter ett möte i november 2002 fick Camauër tillstånd i efterhand att behålla katalogen i rapporten förutsatt att det framgick att det var Immigrant-institutets katalog. Det blev inte så, utan så sent som i december 2003 uppgav Camauër i en artikel att katalogen var hennes. Det var då vi begärde att katalogen skulle raderas helt från hennes rapport, vilket hon gjorde visserligen, men då hade hon redan fått ett nytt och bättre uppdrag (värt 595 000 kronor) från SPF. Förutom denna lista fick Camauër tillgång till Lise Blomqvist lista med 293 titlar som utgångspunkt för den nya katalogen. I slutprodukten halverades antalet titlar till 153 i stället, varav endast ett fåtal tillkommit under arbetet, och vars placering i katalogen är tvivelaktig. I rätten uppgav Leonor Camauër att hon i nte längre kunde hitta listan på 293 titlar som hon hänvisade till på flera ställen i sin rapport. Tingsrätten gjorde ingen ansträngning avv få detta bevismaterial.
Leonor Camauërs kopiering av andras texter

SPF:s skrift hade en separat rapportdel, som sedermera visade det sig vara en samling av texter från minst ett 30-tal forskare som, på samma sätt som katalogen, också hade kopierats i strid med upphovsrätten. Forskaren som lade ihop texten och katalogen, Leonor Camauër, har varit föremål för granskning hos Vetenskapsrådet, efter att Örebro universitets egen intern utredning funnit att det fanns en mängd refererade texter som var snarlik originalförfattarnas och där citat inte hade använts, såsom upphovsrätten föreskriver. Vetenskapsrådets egen granskare kom också till samma resultat, att Leonor Camauër hade fuskat. Vetenskapsrådet nöjde dock sig med att skriva att "Leonor Camauër kan inte undgå kritik" men ansåg att det är i sin ordning att kopiera texter såsom hon hade gjort och lämnade ärendet tillbaka till Örebro universitet, där man med hänvisning till Vetenskapsrådets utlåtande, arkiverade ärendet utan åtgärd, alltså Camauër "undgick" kritik och befordrades till docent under tiden.

Powerpoint presentation med 27 sidor exempel på textplagiat som Leonor Camauër gjort sig skyldig till i SPF:s delrapport. (Endast några exempel från sidorna 12-77 i rapporten har granskats)
Texter från dessa titlar och författare hade Camauër kopierat:
1) Sveriges sju inhemska språk,
2) Mångfald, integration, rasism och andra ord,
3) Svensk invandrarpolitik under (om)formulering,
4) I nationalismens bakvatten,
5) SOU 2004:48,
6) Brandkatastrofen i Göteborg SOU 1999: 68.
Följande författares texter har plagierats av Camauër i den rapport som Styrelsen för psykologiskt försvar publicerade:
Ingvar Svanberg, Mattias Tydén, Karin Borevi, Charles Westin, Per Strömblad, Kenneth Hyltenstam, Jarmo Lainio med flera.
Vetenskapsrådets granskare fann ytterligare lika många texter från sidorna 78 framöver som hade kopierats. Vetenskapsrådets egen granskare gick igenom övriga sidor i rapporten och konstaterade likaväl att en mängd ytterligare texter hade kopierats.Andra texter om lagen om upphovsrätt:
SPF:s katalog över invandrar- och minoritetsmedier innebär ett allvarligt intrång i Immigrant-institutets upphovsrätt, då institutet haft en katalog sedan 1976, som uppdaterats med vissa mellanrum.

Detta säger lagen om upphovsrätten

Om citat och referat i Härnösands gymnasium, Örebro Universitet och Sheffied University
Av denna sida framgår vad som uppfatas som citat och vad som är referat. Samma regel gäller för elever iett gymnasium som för forskare på universitet i Sverige eller i utlandet. Styrelsen för psykologiskt försvar har inte respekterat dessa enkla regler. Och värre än så: Örebro universitet har arkiverat ärendet utan åtgärd. Under tiden har Leonor Camauër hunnit bli "docent" på lånta fjädrar vid Örebro universitet. Frågan är med vilken auktoritet Örebro Universitet kommer att döma fusk bland studenterna när man belönar sina lärare med en docentur.

TIllbaka till hemsidan