Upphovsrättslagen

 

Citat

22 § Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007).

 

 

Härnösands gymnasium

 

http://www.harnosand.se/download/18.678f946c10d5eadf2568000302/Lathund.doc

Citering

Vid användning av en annan författares ursprungliga text, markeras direktcitatet med citattecken och sidhänvisning varifrån det är hämtat. Tänk även på copyright-lagarna vid citering av vetenskapliga texter …

…. sju till tio rader är tillåtet att citera utan lov.

Referat

Med egna ord kan innehåll i en artikel eller bok återges

 

 

 

 

Örebro universitet

http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____27960.aspx

 

Skillnaden mellan citat och referat
Med hjälp av citat och referat kan du styrka din argumentation och få stöd för din kritik. Referat är det vanligaste sättet att återge det man läst i litteraturen, citaten bör användas sparsamt och väljas med omsorg. Det är viktigt att du refererar och citerar på ett korrekt, rättvisande och tekniskt riktigt sätt.

Att referera innebär att man sammanfattar innehållet i en vald del av någon annans arbete eller i ett muntligt anförande och återger det med egna ord. Du kan göra en kort sammanfattning av en hel bok, artikel eller uppsats, men du kan också återge innehållet i ett enda kapitel eller stycke.

När man citerar återger man exakt vad någon annan har skrivit eller sagt. Rätta därför inte eventuella stavfel i den citerade texten. Det måste synas tydligt att du citerar. Kortare citat ska därför inledas och avslutas med citattecken och flätas in i den egna texten på ett smidigt sätt. Långa citat, som också kallas utdrag, brukar däremot utformas som ett eget stycke i minskad textstorlek och med en större vänstermarginal. Inga citattecken behövs då. Om framställningen kräver det kan du även utelämna en del av ett citat. Korta utelämningar inne i en mening markeras med [...], längre utelämnade textstycken markeras med [---]. Referensen anges direkt efter citatet och ska alltid innehålla sidhänvisning. Citatet bör helst vara hämtat ur primärkällan.

 

 

 

University of Sheffield

 

Plagiarism and collusion

 

Citing a source entitles you to use the information contained in that source. It does not entitle you to use the source's exact words, either verbatim or slightly rearranged.


Direct quotations

If you use a source's exact words, you must enclose them in quotation marks, set them off in a different type style or with different margins, or in some other way clearly distinguish them from your own work. Direct quotations should form only a very small part of the submitted material (say, <5%).

 

Note that you should never avoid direct quotation by simply making minor alterations in the word order or punctuation of the original. This is most definitely plagiarism. If you decide to quote, then quote; if you cannot justify quoting, then use your own words.

What if you get caught?

If the plagiarism is deemed serious but unintentional (for example, large sections of the report are close paraphrases of the original sources, but the sources are properly referenced and there are mitigating circumstances such as inexperience), you will be called in to discuss the matter. You may be given an opportunity to redo the work, but this is not guaranteed, especially in third or fourth year. You should expect a substantial mark penalty, depending on how much of the work is affected.